Цели

goals

Фондацията е учредена на 21.10.2012г. в Р.България гр.София, като Българско юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Р.България.

ЦЕЛИ:

 • Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура.
 • Да подпомага на социалната интеграция и личностната реализация на децата.
 • Да спомага за подобряване качеството на образованието,опазване на културното наследство, обмена на знания и подготовката на кадри и улесняване на политическия диалог.
 • Развитие и възпитание на деца и юноши от всички континенти ,в дух за отстояване и постигане на високи цели в областта на показания от тях талант.
 • Да изгражда чувство на хуманизъм,състрадание,милосърдие и взаимопомощ.
 • Да подаде ръка на младежите в период на израстване и да им покаже пътя към съхраняване и обогатяване на общочовешките добродетели, уважението към човешката личност.
 • Да подпомага и насърчава младежите, като ги насочва и съдейства за получаването на добро подходящо образование-обучение,за придобиване на висока култура,интелигентност, знание и умения, които ще им помогнат за бъдещата реализация в живота.
 • Да подпомага специализацията, квалификацията и преквалификацията младежи от всички континенти с изявени способности и дарби в някои от резидентните програми залегнали в плана за осъществяване на общественополезната дейност на Фондацията.
 • Да съдейства активно за подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на деца в неравностойно положение и деца пострадали от бедствия и аварии.
 • Да участва в проектни и предпроектни програми и фондове с цел финансиране и постигане целите за общественополезната дейност.
 • Да анонсира, подпомага и насърчава дарителството и дарителските традиции.
 • Да си сътрудничи с местни и чуждестранни организации, държавни и общински структури, за постигане на максимални резултати и възможности при реализирането на проекти,ориентирани към постигане целите на Фондацията.
 • Да подкрепя мероприятия,инициативи и други организации, имащи аналогични цели с тази на Фондацията .
 • Да осигури безвъзмездно на деца,неповторимата възможност да изживеят и да се насладят на очарованието на ветроходството и в такъв силен за тях момент да се концентрират и вложат максимална креативност в обучителните програми.
 • Да организира непринудени занимания,беседи и обучение от квалифицирани специалисти и педагози сред природата,на морския бряг и в морето на ветроходната яхта.
 • Организиране на семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси свързани с целите на Фондацията.
 • Организиране на образователни курсове, създаване на лагер-школи,резидентни програми за работа с деца, включително, но не само, организиране на екскурзии и круизи,участие в проектни и предпроектни програми и фондове. Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина, както и с представителите на местната власт по програми, свързани с целите на Фондацията
 • Организиране на благотворителни кампании за набиране на средства в съответствие с целите на Фондацията.
 • Планиране подготовка и осъществяване на редица други законни дейности свързани с посочените по-горе цели.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>