Проекти

pr

ТИП И ХАРАКТЕР НА ПРОЕКТИТЕ И ПРОГРАМИТЕ ПОДКРЕПЯНИ И ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНДАЦИЯ МАЛКИЯТ МЕЧТАТЕЛ

Проектите и програмите са международно ориентирани. Насочени са към деца от всички континенти с изявени дарби и наклонности в следните области:

 • Екология – опазване на екологичното равновесие на земята, природата, околната среда, водите, моретата, океаните и техните ресурси.
 • Възобновяеми и конвенционални енергийни източници и технологии.
 • Енергоспестяване – основи на екологичния инженеринг.
 • Приложение на високите технологии в екологията – опазването на природата и околната среда.
 • Градове и сгради на бъдещето, вдъхновени от историята и настоящето – основи на авангардното екологично проектиране.
 • Екологично – безотпадъчно, мореплаване и ветроходство.
 • Основи на ветроходството: морски възли, елементарна навигация, GMDSS и средства за спасяване, етика и поведение на борда на ветроходна яхта – практически уроци по корабоводене.

Екипът на Фондацията, чрез образователната си програмата прилага иновативно – нестандартно решение за реализация на поставените цели. Интернационално ориентираните образователни програми за деца ще се организират сред природата – на морския бряг в мобилни и стационарни скаутски детски лагери. Ще се комбинират с плаване по море. Плаването ще се осъществи с ветроходна яхта в подходящи за целта плавателни райони. Чрез силната емоция, предизвикана от реализираната детска мечта, ще споделим с децата красотата и хармонията на този образователен подход. Ще подпомогнем и доразвием техните таланти. Ще предоставим  възможност за професионална ориентация на децата в посока израстване и бъдещата им реализация.

В проектите могат да участват деца с ограничени финансови възможности, лишени от родителски грижи или семейство, деца пострадали от бедствия и аварии както и деца без ограничеия .

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В РЕЗИДЕНТНИТЕ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

1.Публично обявяване темата на резидентната програма начална и крайна дата за действие на програмата. Кратко в секция ”новини” и подробно в секция  ”проекти” в сайта на Фондацията.

 • Обявяване на финансовите – бюджетните параметри на програмата.
 • Обхвата на програмата като дейности,мероприятия и дестинации на базите за изпълнение – продължителност.
 • Обхват на програмата като максимален брой участници и възрастова група.
 • Обхват на програмата към деца от коя/и, държава/и е насочена.
 • Методология и програми на обучението – представяне на предварително одобрената и съгласуван от съответните експерти в областта програма за обучение на кандидатите.
 • Указания за начина при подготовката и подаването на документи за одобрение кандидатурите на участници в безвъзмездно финансираната резидентна програма на Фондацията .
 • Указания за работа със секцията за кандидатстване .

2.Конкурс на международно ниво за подбор на лицата желаещи да вземат участие в резидентната програма на Фондацията:

 • Обявяване датата на откриване конкурса за кандидатстване и участие в резидентната програма, датата на закриване секцията за приемане на документи.
 • Официално обявяване и представяне чрез медии, журито от експерти в сферата – темата на резидентната програма, което ще преглежда и оценява работата на кандидатите по предварително зададени критерии.
 • Обявяване конкурсната задача състояща се от 3 етапа:
 • Кратко представяне биографията интересите и опита на кандидата – на неговите възможности и таланти в писмен ( придружено със снимка/и ) и по възможност във видео формат – След одобрение следва:
 • Онлайн Тест за време – с въпроси по темата на програмата за проверка нивото на познание на участника – След одобрение следва:
 • Създаване на Описателно или Аргументативно есе . Описателното есе може да бъде описание или разяснение на ситуация, проблем или процес. При него е нужно да се изброят и опишат важни аспекти от разглежданата тема. В повечето случаи не се изисква изразяването на лично мнение. Аргументативното есе е по-често срещаният и по-използваният вид. В него трябва да изложи собствено мнение по проблема, което да се защити чрез прилагане на подкрепящи аргументи – След одобрение следва:
 • Оценяване и класиране на работите на кандидатите след което те ще бъдат изложени на сайта на Фондацията ,ще бъде направено кратко интервю с кандидатите и ще им бъдат връчени официално ваучерите за участие в резидентната програма.
 • След приключване на резидентната програма , на всеки участник ще бъде проведен кратък изпитен тест и ще се направи крайно класиране на по предварително зададени критерии.На най-добре представилия се участник по темата на програмата ще бъде осигурена персонална награда и ще бъде предложен за учредяване на стипендия за подпомагане и обучение от световни компании работещи в областта и темата на програмата, които проявяват интерес от неговия талант за да го подпомогнат в бъдещото му усъвършенстване и професионално развитие.

3.Разработка на видео и текстова документация- архив съдържащ всички етапи от развитието и изпълнението на програмата.

4.Медийно представяне на програмата,класираните участници и техните резултати.

5.Организиране благотворително закриване на програмата.

Запиши Брошура

16.12.2012
pr
Проект I – ЛИТЪЛ ДРИЙМЪР
I. ЕТАП ЗА ГОТОВНОСТ НА ПРОЕКТА - изчаква подготовка и бюджетиране Международен проект, подкрепян от световно известни организации и компании, медийни...

Read More